N.V.B.U

Ondernemersorganisatie voor bouwbedrijven die zich rekenen tot het MKB.

• De NVBU is ontstaan in Drenthe/Noord-West Overijssel als organisatie van bouwbedrijven die zich willen doen vertegenwoordigen op gemeentelijk en op provinciaal niveau. Zo wordt overleg gevoerd met vertegenwoordigers van provincie en gemeenten in het werkgebied van de NVBU evenals met diverse andere overheids- en semi-overheidsinstellingen, bijvoorbeeld op gebied van milieu en opleidingen.
• De NVBU is opgericht met als centrale doelstelling belangenbehartiging, informatievoorziening en vertegenwoordiging van bouwbedrijven die actief zijn op het vlak van de burgerlijke en utiliteitsbouw.

Zij tracht daartoe contacten te leggen met externe organisaties en overheidsinstellingen en deze contacten zoveel mogelijk te onderhouden.
• De organisatie brengt via regionale en provinciale bijeenkomsten bedrijven met elkaar in contact en informeert leden over actuele en relevante zaken die voor de leden interessant worden geacht.

• Daarnaast is de NVBU rechtstreeks aangesloten bij MKB Nederland (de landelijke organisatie voor het midden- en kleinbedrijf) en bij Aannemersfederatie Bouw & Infra. (de landelijke werkgeversorganisatie voor de kleinere bouwbedrijven).
Langs deze weg zijn mogelijkheden voorhanden om invloed uit te oefenen op landelijke ondernemerscircuits en binnen de bedrijfstak overlegsituaties c.q. de besturen van de bedrijfstakfondsen. Zo wordt bijvoorbeeld actief deelgenomen aan de Klankbordgroep Bouw CAO van de Aannemersfederatie Bouw & Infra.

• Zo vaak als nodig wordt geacht ontvangen alle leden een ledenbulletin. Dit bulletin wordt zoveel mogelijk verzonden via e-mail. De inhoud van deze bulletins is zeer uiteenlopend. Wettelijke en belastingtechnische informatie wordt hierin verwerkt. CAO onderdelen worden waar nodig toegelicht evenals alle noodzakelijke algemene informatie. Een vast onderwerp is het “Eigen Verenigingsnieuws”.

• De NVBU organiseert voor haar lidbedrijven naast de formele ledenvergaderingen een achttal regiobijeenkomsten op verschillende locaties binnen het werkgebied. Bijeenkomsten waar leden uit de verschillende regio’s elkaar ontmoeten en waar informatie wordt uitgewisseld, zowel tussen leden onderling als tussen leden, bestuur en secretariaat.

• Leden van de NVBU zijn bedrijven die hoofdzakelijk werkzaam zijn op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw en welke voldoen aan de statutair vastgelegde lidmaatschapscriteria. Dit kunnen zowel eenmanszaken, Vennootschappen Onder Firma als B. V.’s of andere rechtspersonen zijn. De contributie is omzetafhankelijk. Lidmaatschap staat open voor alle bouw- of bouwgerelateerde bedrijven die zich kunnen vinden in de doelstelling van de organisatie.

• De NVBU stelt zich ten doel voor haar leden en voor klanten van haar leden “Bouwbemiddeling” mogelijk te maken. Hiermee wordt beoogt in geval van geschillen, onvolkomenheden of geconstateerde of vermeende fouten bij uitvoering van werken, kosteloos bemiddelend op te treden.